Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Használati Szabályzat

2019.01.24

A HAUSZMANN ALAJOS EGYSÉGES KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

I. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI

 1. A velencei városi könyvtár nyilvános könyvtár. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban meghatározott és a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

 2. Könyvtári taggá válik az, aki a könyvtárba beiratkozik. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

 3. A beiratkozni szándékozó könyvtárhasználónak – a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy – statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében – önként szíveskedjenek közölni foglalkozásukat és munkahelyük nevét is.)

4. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag statisztikák, nyilvántartások, valamint könyvtári elemzések készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. Az olvasók adatairól vezetett nyilvántartások jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 5. A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség az olvasót terheli.

6. A jótálló adatainak változását is be kell jelenteni. A jótállás visszavonásig érvényes, illetve megszűnik, ha a beiratkozó önálló jövedelemmel rendelkezik, és azt bejelenti.

 7. Beiratkozáskor a könyvtár a névre szóló olvasójegyet átadja az olvasónak, aki kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A könyvtári szolgáltatások csak saját jogon vehetők igénybe: a kölcsönzéshez az olvasójegyet minden alkalommal fel kell mutatni, az másnak át nem adható, az esetleg ebből adódó visszaélésekből származó károkért tulajdonosa felel. Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet a könyvtár pótdíj megfizetése ellenében pótolja.

 8. A beiratkozás díjköteles és az adott év december 31-ig érvényes. A beiratkozási díj összegét a könyvtárhasználati szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

9. A könyvtárhasználók térítésmentesen jogosultak a következő alapszolgáltatások igénybevételére: a könyvtár megtekintése, a dokumentumok helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információk kérése, szakirodalmi tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások meghatározott köre, csoportos könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtári rendezvények látogatása. A beiratkozott olvasók továbbá jogosultak a dokumentumok meghatározott körének kölcsönzésére, hosszabbításra, előjegyeztetésre, foglalásra és könyvtárközi kölcsönzés igénybevételére.

10. A Velencén dolgozó pedagógusok és köztisztviselők a könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe.

11. Az irodai szolgáltatásokért e szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott térítési díjat kell  fizetni.

 

II. A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

 1.      A főbb szolgáltatások:

 • A könyvtári dokumentumok helyben használata;
 • A dokumentumok meghatározott részének kölcsönzése;
 • Dokumentumok hosszabbítása;
 • Dokumentumok előjegyzése, foglalás;
 • Könyvtárközi kölcsönzés;
 • Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás;
 • Számítógépes szolgáltatások
 • Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés.

2. A kölcsönzés és a számítógépek használatának szabályai:

 • A könyvekre a kölcsönzési idő 1 hónap, és egyszerre max. 6 kötet kölcsönözhető (felnőtteknek és  gyermekeknek egyaránt);
 • A folyóiratok (az utolsó 2 szám kivételével) 1 hónapra kölcsönözhetők, max.
  6 db (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt);
 • A Velencei Híradó régi, bekötött példányai csak helyben használhatóak.
 • A napilapok 1 évig kerülnek megőrzésre.
 •  A hanghordozók (hangoskönyvek, CD-k) szintén 1 hónapra kölcsönözhetők , max. 5 db;
 • könyvtárközi kölcsönzésben megkapott művekre a küldő könyvtár rendelkezései az irányadók;
 • kézikönyvek csak helyben használhatók, illetve indokolt esetben a zárva tartás idejére elvihetők;
 • számítógépek használatára vonatkozó tudnivalókat a számítógép-használati szabályzat tartalmazza;

 

III. A KÖLCSÖNZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB TUDNIVALÓK

A beiratkozott olvasók csak az olvasójegy felmutatásával vehetik igénybe a beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat.

 Ha a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, akkor a határidő kétszer meghosszabbítható. A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon, online és e-mailben is. Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő a felszólítás kiküldése után, vagy ha a dokumentumra előjegyzés van. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.

 A különösen keresett és új dokumentumok esetében a könyvtár rövidebb határidőt is megállapíthat, a szélesebb hozzáférhetőség biztosítása érdekében.

 A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi meg, amennyiben az olvasó a könyvtárközi kölcsönzés szabályait elfogadja. (ld. A könyvtárközi kölcsönzés szabályai)

 Az olvasó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az

– kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt – nem elérhető, kérheti annak előjegyzését személyesen, telefonon, e-mailben és online módon is. Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről a könyvtár az olvasó kérésének megfelelően e-mailben vagy levélben értesítést küld, és max. 7 munkanapon át fenntartja a kért művet.

Késedelem esetén a könyvtár felszólítókat (I., II., III.), végül tértivevényes értesítőt küld, és a határidő után visszahozott dokumentumokra késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díj mértékét szintén a 1. sz. melléklet tartalmazza.

 A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja, elveszíti azt/azokat, a könyvtár dönti el az okozott kár megtérítésének módját. A térítés összege nem azonos a mű leltári értékével, a könyvtár az adott mű gyűjteményi értékét érvényesíti. A károkozó, illetve a késedelmes olvasó – ha a megadott határidőig (a harmadik felszólítót követő tértivevényes értesítés kézhezvételétől számított 8. napig) – tartozását nem rendezi, vagy kettőnél több könyvtári dokumentumot elveszít, a könyvtár szolgáltatásait a továbbiakban nem veheti igénybe, véglegesen kizárja magát a felhasználók köréből.

 Az állomány védelme érdekében – ha az olvasó tartozását nem rendezi – a könyvtár követelését polgári peres eljárás során érvényesítheti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kérheti. A postai és a végrehajtási költségek a kölcsönzőt terhelik. Önálló keresettel nem rendelkezők esetében a felszólítást a jótálló kapja és a végrehajtást is vele szemben indítja meg a könyvtár.

 Kérjük olvasóinkat, hogy a könyvtár használata során ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasás, tanulás feltételeit. Az olvasói terekben a mobiltelefon használata tilos.

 Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják az olvasókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a könyvtár gyűjteményében (vagy arra kísérletet tesznek), az intézmény kizárhatja használói köréből. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat.

 A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár működésével, tevékenységével szolgáltatásaival, termékeivel összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. Az Olvasói vélemények füzetbe írt feljegyzésekre az intézmény köteles 8 napon belül írásban válaszolni. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 Az olvasó a könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, esetleges mulasztásával kapcsolatban felmerülő panaszával vagy reklamációjával kapcsolatban a könyvtár a Panaszkezelési szabályzatban megfogalmazott módon köteles eljárni, amennyiben a panaszos konkrét, egyértelmű igényét, panaszát megfogalmazza és azt a szabályzatban felsorolt módon bejelenti.

 A könyvtárhasználói szabályok alól – indokolt esetben – a könyvtárvezető adhat felmentést.

IV. A térítéses szolgáltatások díjait, illetve a könyvtárhasználathoz kapcsolódó díjakat a melléklet tartalmazza.

 

1. sz. melléklet

 

1. A TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:

BEIRATKOZÁSI DÍJAK

Beiratkozási díj:                                                       1.800,- Ft/ év

16 éven felüli diákoknak:                                            900,- Ft/ év

 

Velencei illetőségű olvasóknak

Önálló jövedelemmel rendelkezők:                         1.000,- Ft/ év

16 éven felüli diákoknak:                                            500,- Ft/ év

70 év alatti nyugdíjasoknak:                                       500,- Ft/ év

Gyed/gyes, ápolási díj:                                               500,- Ft/ év

Munkanélkülieknek:                                                   500,- Ft/ év 

(A Könyvtár a július 1-e után beiratkozóknak féléves díjat számít fel).

 

16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, közgyűjteményi dolgozóknak:        ingyenes

A Velencén dolgozó pedagógusoknak, köztisztviselőknek:                             ingyenes

 

IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS (fekete-fehér)

                                                                          A/4-es : 20,- Ft/ oldal

                                                                                        30,- Ft/ kétoldalas

                                                                          A/3-as : 40,- Ft/ oldal

                                                                                        50,- Ft/ kétoldalas

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS (színes)   

                                                                   Kép, ábra   200,- Ft/ oldal

                                                      Szöveg+ kép, ábra: 100,- Ft/ oldal

 

SZKENNELÉS                                                              50,- Ft/ lap

 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS: mindenkori postaköltség

(Amennyiben az olvasó részére kért könyvért az azt küldő könyvtár térítést kér, akkor annak összege is az olvasót terheli)

 

2. SZANKCIÓK (KÉSEDELEM, FELSZÓLÍTÁS, LOPÁS, RONGÁLÁS)

Késedelmi díjak

Könyvek után dokumentumonként                                10,- Ft/ nap

Hangoskönyvek, CD-k, olvasótermi

dokumentumok után dokumentumonként                   100,- Ft/ nap

I., II., III. felszólítás                                                     200,- Ft/ felszólítás

Tértivevényes értesítés                                             1.000,- Ft/ alkalom

 

Egyéb:

Elveszett olvasójegy pótlása                                       100,- Ft

Elveszett, megrongált dokumentum esetén: a dokumentum egy másik, azonos kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie. Ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum forgalmi értékét, illetve másolási és köttetési díját kéri (ez a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet).

A díjszabás a könyvtárhasználati szabályzat része, azzal együtt érvényes.

 

2. sz. melléklet

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kérést személyesen vagy e-mailben lehet kérni, az igényelt dokumentumok pontos listájának megadásával. Telefonon történő kérést csak nagyon indokolt esetben veszünk fel.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer könyvtáraiból kért dokumentumok esetében a visszaküldés költsége az olvasót terheli. Egyéb könyvtárból történt kérés esetében az ide küldés költségét is az olvasónak kell megtéríteni, kivétel a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár.

A költségek kiszámolása a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően történik. Könyvtárközi kölcsönzést csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó vehet igénybe.

A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, cikkekről kérhető fénymásolat, illetve elektronikus másolat, melyek költségét a teljesítő könyvtár szabja meg. (Fénymásolat esetén a postaköltséget is a megrendelőnek kell viselnie.)

Több dokumentum kérése esetén a rendelés során igyekszünk költségminimalizálásra törekedni.

A már megrendelt dokumentumot nem áll módunkban lemondani, ezért a megrendelőnek kell vállalnia az összes felmerülő költséget akkor is, ha menetközben eláll a kéréstől.

A dokumentumok általában 5-15 nap alatt érkeznek meg, erről az olvasót kívánsága szerint telefonon vagy elektronikus úton értesítjük.

A megérkezett dokumentumot a kérő számára legfeljebb az értesítés küldésétől számított 5 munkanapig őrizzük, ha ez idő alatt nem jelentkezik érte, visszaküldjük a szolgáltató könyvtárnak, és ezen olvasó számára a továbbiakban nem áll módunkban könyvtárközi kérést teljesíteni. A fénymásolatban kért cikkek át nem vétele hasonló következménnyel jár.

A kölcsönzési határidőt a kölcsönadó könyvtár által megadott határidő alapján szabjuk meg. (Ez lehet akár csak néhány nap.) Amennyiben a dokumentumokra nincs előjegyzés, a határidő kétszer hosszabbítható meg.

A kölcsönzési határidő be nem tartása a könyvtárközi kölcsönzésből való kizárást vonhatja maga után.

Elektronikusan teljesített kérés esetén a megérkezett dokumentumot továbbítjuk a megrendelő által megadott e-mail címre. Amennyiben a küldő könyvtár térítési díjat számol fel, azt az olvasónak kell kifizetnie.

 

3. sz. melléklet

Számítógép-használati szabályzat

 

      A Könyvtárban összesen 4 db számítógép áll a látogatók rendelkezésére.

      A számítógépeket bárki használhatja, nem feltétel a tagság.

      Az Internet használati díja: minden megkezdett félóra 150,- Ft.

 

 • A számítógép-használat elsősorban önálló használatot jelent, de szükség esetén a könyvtáros segítségét lehet kérni.
 • A számítógépet használók tevékenységükkel, viselkedésükkel nem zavarhatják a könyvtár használóit és a könyvtárban folyó munkát.
 • A számítógép hardver és szoftver beállításai nem módosíthatóak.
 • A felhasználó nem telepíthet letöltött vagy hozott számítógépes programokat.
 • A szükséges anyagok saját tároló eszközre letölthetők.
 • Saját anyagok megőrzését nem vállaljuk.
 • Elektronikus levelezésre külön postafiókot a könyvtár nem biztosít.
 • Saját eszközöket a számítógépből kivezetett USB porton keresztül csatlakoztathat.
 • A hálózat használata során tilosak az alábbiak:
  • a számítógépek beállításainak megváltoztatása,
  • mások személyiségi jogainak megsértése,
  • másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység,
  • fájlmegosztók használata, mp3, filmek, játékok, jogvédett anyagok letöltése
  • profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,
  • a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. vírusok).

 

    Könyvtárunk az illegálisan letöltött tartalmakért felelősséget nem vállal.

    A könyvtárnak okozott károkból eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.